Kế toán cho người mới bắt đầu K2

Phạm Hồng Sơn
0 Đánh giá 241 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Kế toán cho người mới bắt đầu K2

Giới thiệu khóa học

Kế toán cho người mới bắt đầu K2

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu tổng quan khóa học 61:36
 • Bài 1 Tổng quan về kế toán máy và các hình thức ghi sổ kế toán 16:46
 • Bài 2 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và thiết lập hệ thống 47:58
 • Bài 3: Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ và đăng ký chi tiết 46:49
 • Bài 4: Hướng dẫn nhập nghiệp vụ phát sinh theo bài tập mẫu 57:52
 • Bài 5: Hướng dẫn Tiền lương nhân sự tích hợp với kế toán 51:33
 • Bài 6: Hướng dẫn phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử 29:28
 • Bài 7: Chứng từ, Sổ kế toán, Báo cáo tài chính, Kê khai thuế tích hợp HTKK 75:43
 • Bài 1: Giới thiệu tổng quan 27:03
 • Bài 2: Hệ thống lý thuyết 34:43
 • Bài 3: Tổ chức công tác kế toán 56:18
 • Bài 4 (phần 1): Mở sổ kế toán 70:39
 • Bài 4 (phần 2): Nhập số dư đầu kỳ trên phần mềm ACMan 38:31
 • Bài 5 (phần 1): Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán 69:32
 • Bài 5 (phần 2): Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán 44:27
 • Bài 5 (phần 3): Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán - Ghi sổ thủ công 50:46
 • Bài 5 (phần 4): Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán - Thực hành trên Phần mềm ACMan 49:43
 • Bài 6 (phần 1): Kế toán vật tư 40:30
 • Bài 6 (phần 2): Kế toán vật tư 18:12
 • Bài 6 (phần 3): Kế toán vật tư - Ghi sổ thủ công 30:52
 • Bài 6 (phần 4): Kế toán vật tư - Thực hành trên Phần mềm ACMan 39:09
 • Bài 7 (phần 1): Kế toán TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn 44:36
 • Bài 7 (phần 2): Kế toán TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn 26:20
 • Bài 7 (phần 3): Kế toán TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn - Ghi sổ thủ công 35:53
 • Bài 7 (phần 4): Kế toán TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn - Thực hành trên Phần mềm ACMan 30:20
 • Bài 8 (phần 1): Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 63:08
 • Bài 8 (phần 2): Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 20:33
 • Bài 8 (phần 3): Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Ghi sổ thủ công 23:02
 • Bài 8 (phần 4): Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Thực hành trên Phần mềm ACMan 22:46
 • Bài 9 (phần 1): Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 34:11
 • Bài 9 (phần 2): Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 23:20
 • Bài 9 (phần 3): Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Ghi sổ thủ công 21:59
 • Bài 9 (phần 4): Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Thực hành trên Phần mềm ACMan 10:34
 • Bài 10 (phần 1): Kế toán bán hàng 46:16
 • Bài 10 (phần 2): Kế toán bán hàng 16:12
 • Bài 10 (phần 3): Kế toán bán hàng - Ghi sổ thủ công 27:01
 • Bài 10 (phần 4): Kế toán bán hàng - Thực hành trên Phần mềm ACMan 15:14
 • Bài 11 (phần 1): Hướng dẫn lập bảng Cân đối tài khoản 30:49
 • Bài 11 (phần 2): Hướng dẫn lập bảng Cân đối kế toán 27:39
 • Bài 11 (phần 3): Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả kinh doanh 16:36
 • Bài 11 (phần 4): Hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 24:11
 • Bài 11 (phần 5): Hướng dẫn lập Thuyết minh báo cáo tài chính 26:53
 • Bài 12: Hướng dẫn lập Báo cáo thuế GTGT 39:28
 • Bài 13: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN 43:14
 • Bài 14: Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 28:51
 • Bài 15: Hướng dẫn phát hành báo cáo và sổ điện tử 53:19
 • Đáp án tài liệu

Thông tin giảng viên

Phạm Hồng Sơn
300 Học viên 5 Khóa học
- Phạm Hồng Sơn

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

2.500.000đ 11.000.000đ -78%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 28 giờ 30 phút
Giáo trình: 47 Bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC